Proszę czekać, trwa ładowanie strony...

Hotele w Polsce, Hotele Kraków, Hotele Warszawa, Hotele Wrocław, Katowice, Gdańsk, Lublin, Poznań, Sopot, Szczecin, Łódź, Pensjonaty Zakopane

hotele
hotels
 
ZASADY REZERWACJI DLA OBIEKTÓW POMOC
» strona główna » zasady rezerwacji
Miasto
Data przyjazdu
Ilość noclegów
Pokój
-osobowy
Ilość pokoi:

Zasady rezerwacji w Systemie HOTEL24H


Przed dokonaniem rezerwacji usług poprzez system www.Hotel24H.com prosimy zapoznać się z umieszczonymi poniżej "Warunkami rezerwacji" oraz ich akceptację podczas dokonywania rejestracji. Bez akceptacji "Warunków rezerwacji" system nie przyjmie Państwa rezerwacji do realizacji. 

Rezerwacje dokonane w obiektach z bazy hotel24h.com

Definicja i pojęcia

Formularz Rezerwacji - dokument w wersji elektronicznej, który stanowi jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca hotelowego/noclegowego oferowanego w serwisie www.Hotel24H.com.

Rezerwujący/ Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub osoba prawna.

Voucher - dokument potwierdzający zawarcie Umowy/ zamówienie usługi przez osobę rezerwującą w serwisie www.hotel24h.com. Dokument konieczny do okazania w Hotelu, w celu wykorzystania zamówionej usługi. 

Operator Systemu - Jacek Legendziewicz Jordan Group [NIP 679-006-34-97] z siedzibą w Krakowie (31-535), przy ul. Gęsia 8

I. Rezerwacja

 1. Rezerwacji hotelu w serwisie www.Hotel24H.com dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji, rezerwowanego miejsca w obiekcie noclegowym. Za skutki powstałe w wyniku podania błędnych danych przez Rezerwującego w Formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 2. Operator Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn (np. przerwy konserwacyjne, usuwanie zaistniałych nieprawidłowości i inne).
 3. Operator Systemu ma prawo do czasowego zawieszenia dostępu do serwisu www.Hotel24H.com na okres wymagany do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości lub zagrożeń.
 4. Zakończenie rezerwacji następuje w momencie dokonania przez Rezerwującego płatności drogą elektroniczną przy użyciu karty kredytowej (bądź przelewu z banków online), zapłatą na miejscu w obiekcie lub preautoryzacją przy użyciu karty kredytowej, jeśli taka możliwość jest udostępniona, i otrzymania mailem potwierdzenia rezerwacji (Voucher) z serwisu www.Hotel24H.com.
 5. Operator nie gwarantuje pomyślnego dostarczenia dokumentu potwierdzajacego rezerwację i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku Vouchera podczas zakwaterowania Klienta w hotelu.

II. Ceny zawarte w systemie

 1. Ceny zawarte w systemie www.Hotel24H.com podawane są zawsze za pokój, apartament lub inna jednostkę mieszkalną za noc. Ceny te zawierają zawsze podatek VAT.
 2. Jeśli śniadanie jest w cenie jednostki mieszkaniowej, informacja o tym jest widoczna przy jej prezentacji.
 3. Operator systemu informuje, a klient akceptuje fakt, że ceny zawarte w systemie mogą ulec nagłej zmianie bez podawania przyczyn, przy czym Operator potwierdza, że cena przekazana Klientowi w momencie zakupu usługi (rezerwacji) w dokumencie potwierdzającym rezerwację jest ceną, którą Klient zapłaci za usługę. Operator nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat za dokonanie rezerwacji.

III. Warunki i formy zapłaty

 1. Jednostką płatniczą w systemie www.Hotel24H.com jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO bądź innych walutach obcych przeliczane są wg średniego kursu NBP z dnia dokonania rezerwacji. Jakiekolwiek różnice kwotowe dotyczące płatności mogą być wynikiem rozbieżności wynikających z różnic kursowych transakcji realizowanych przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.
 2. Płatności w serwisie www.Hotel24H.com Rezerwujący dokonuje w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej (VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club). Konieczne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich danych wymaganych w formularzu wraz z danymi dotyczącymi karty (typ, numer, data ważności), lub przelewów z polskich banków online (BPH, Nordea, mBank, Multibank, PKO Inteligo, Pekao24, BZWBK).
 3. Autoryzacja i rozliczenie odbywać się będą za pośrednictwem połączenia z centrum rozliczeniowym DotPay, zaszyfrowanego kluczem o długości 128 bitów.
 4. W przypadku braku wymaganej kwoty na karcie kredytowej Rezerwującego, rezerwacja nie może zostać zrealizowana.
 5. W przypadku gwarancji rezerwacji przy użyciu karty kredytowej (preautoryzacji), wszelkie ich dane wysyłane są bezpośrednio do obiektu. Operator nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych klienta. Wszelka odpowiedzialność za operacje wykonane na karcie spoczywa na obiekcie. Obiekt ma prawo do dowolnego formułowania warunków blokady i obciążania środków na karcie kredytowej klienta. Klient informowany jest o tych warunkach bezpośrednio przed dokonaniem rezerwacji jak i w voucherze, przychodzącym bezpośrednio po rezerwacji.

IV. Usługi Dodatkowe

 1. Za pozostałe usługi, zamówione bezpośrednio np. w hotelu (płatna telewizja, mini bar itp.) płatność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego, bezpośrednio w hotelu. Operator Systemu nie odpowiada za rozliczenia tychże usług pomiędzy Rezerwującym a Hotelem.

V. Potwierdzenie zamówionych usług (Voucher)

 1. System www.Hotel24H.com automatycznie wysyła potwierdzenie rezerwacji (Voucher) na wskazany w Formularzu Rezerwacyjnym adres e-mail (Wszystkie usługi realizowane za pośrednictwem serwisu www.Hotel24H.com są potwierdzane w trybie automatycznym).
 2. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało wszystkie dane dotyczące zamówionej usługi wraz z danymi Rezerwującego oraz wybranego obiektu.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia wymienionego w ppkt. 2 rezerwację uważa się za zakończoną.
 4. Rezerwujący na podstawie potwierdzenia, po wcześniejszym podaniu nazwiska, będzie mógł skorzystać z zamówionych usług.
  Voucher jest imiennym potwierdzeniem uprawniającym Rezerwującego do skorzystania z zamówionych usług.
 5. W przypadku nie otrzymania płatności za zamówioną usługę Voucher traci ważność.

VI. Anulacja zamówionych usług (nie dotyczy preautoryzacji przy użyciu karty kredytowej oraz zapłaty na miejscu)

 1. Rezerwujący dokonuje anulowania wyłącznie za pośrednictwem opcji anulowania rezerwacji dostępnej w systemie www.Hotel24H.com w panelu użytkownika.
 2. Po anulowaniu rezerwacji, Rezerwujący otrzymuje potwierdzenie mailem o akceptacji dokonanej anulacji.
 3. O ile warunki rezerwacji poszczególnych ofert nie stanowią inaczej, w przypadku dokonania anulowania zamówionych usług w systemie www.Hotel24H.com Operator Systemu pobiera następujące opłaty:
  1. 5%, gdy rezygnacja nastąpi do 3 dni przed pierwszym dniem, w którym Rezerwujący miał rozpocząć korzystanie z zamówionej usługi.
  2. 100% kosztu pierwszego dnia pobytu, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 2 dni przed datą rozpoczęcia pobytu do dnia rozpoczęcia korzystania z zamówionej usługi przez Rezerwującego włącznie.
  3. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący zrezygnuje z zamówionej usługi poprzez wypełnienie i wysłanie formularza anulowania znajdującego się w systemie www.Hotel24H.com po pierwszym dniu planowanego rozpoczęcia korzystania z zamówionej usługi.
  4. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zamówionej usługi, bez dokonania wcześniejszego anulowania.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu podczas wyjazdu oraz przesyłane do Operatora w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.
 2. Brak informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas pobytu w Hotelu przez Klienta, przekazanej do Operatora w określonym terminie, może znacznie wpłynąć na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.
 3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII. Odpowiedzialność Operatora Systemu

 1. W przypadku, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z powodów zależnych od Operatora Systemu lub innych podmiotów, zobowiązuje się on dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został podany w Formularzu Rezerwacji.
 2. Operator Systemu zobowiązuje się do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego płatności za usługę - z wyłączeniem sytuacji określonych w ppkt 6 i 7 - w przypadku, gdy Rezerwujący nie wyrazi zgody na zaoferowaną realizację usługi o podobnym standardzie, realizacja tejże usługi okaże się niemożliwa do wykonania z innych niż określone w pkt 1 przyczyn, albo jej wykonanie będzie łączyło się z uiszczeniem dodatkowych opłat uznanych przez Operatora Systemu za nadmierne.
 3. Dokonany przez Operatora Systemu zwrot dokonanej przez Rezerwującego płatności za zamówione usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia wnoszone przez Rezerwującego z tytułu niewykonania usługi.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Operatora Systemu na konto bankowe podane przez Rezerwującego w Formularzu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
 5. Operator Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za chwilowe niedogodności występujące u podwykonawców (np. w hotelach), które spowodowane są np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu, klimatyzacji oraz za niedogodności wynikające z czasowego wyłączenia urządzeń spowodowanego np. naprawą lub konserwacją np. basenów kąpielowych lub innych urządzeń.
 6. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron i wynikających z działania siły wyższej, np. katastrofy żywiołowe, strajki, wybuch wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej w Formularzu Rezerwacji usługi zgodnie z umową, Operator Systemu jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu umowy.
 7. Operator nie jest właścicielem wszystkich prezentowanych w systemie www.Hotel24H.com Hoteli, w związku z czym:
 1. Operator nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez personel Hoteli
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli dane zamieszczone w systemie www.Hotel24H.com  przekazane przez Hotel są różne od stanu faktycznego.
 1. Dane osobowe - dokonując rezerwacji za pośrednictwem Systemu, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.Hotel24H.com. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 2. Akceptacja warunków rezerwacji usług - Rezerwujący, zaznaczając w Formularzu Rejestracji, że akceptuje zasady rezerwacji oświadcza, że zapoznał się z "Zasadami rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

IX. Ustalenia końcowe

 1. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie Operatorowi.
 2. W przypadku gdy jeden z warunków traci swoja ważność nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę pozostałych punktów niniejszych Warunków Rezerwacji.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Rezerwacji.

Informacja o turystyce

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa obiektu
 
Mapa strony dodaj do ulubionych reklama pomoc kontakt