Proszę czekać, trwa ładowanie strony...

Hotele w Polsce, Hotele Kraków, Hotele Warszawa, Hotele Wrocław, Katowice, Gdańsk, Lublin, Poznań, Sopot, Szczecin, Łódź, Pensjonaty Zakopane

hotele
hotels
 
ZASADY REZERWACJI DLA AGENTÓW DLA OBIEKTÓW POMOC
» strona główna » zasady rezerwacji
Miasto
Data przyjazdu
Ilość noclegów
Pokój
-osobowy
Ilość pokoi:

Zasady rezerwacji w Systemie HOTEL24H

Przed dokonaniem rezerwacji usług poprzez system www.Hotel24H.com prosimy zapoznać się z umieszczonymi poniżej "Warunkami rezerwacji" oraz ich akceptację podczas dokonywania rejestracji. Bez akceptacji "Warunków rezerwacji" system nie przyjmie Państwa rezerwacji do realizacji. 

 

A. rezerwacje dokonane w obiektach z bazy hotel24h.com

B. rezerwacje dokonane w obiektach z bazy eTravel S. A.


A. Rezerwacje dokonane w obiektach z bazy hotel24h.com

 Definicja i pojęcia
Formularz Rezerwacji - dokument w wersji elektronicznej, który stanowi jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca hotelowego/noclegowego oferowanego w serwisie www.Hotel24H.com.
Rezerwujący - osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub osoba prawna.
Operator Systemu - Biuro Jordan Jacek Legendziewicz [NIP 679-006-34-97] z siedzibą w Krakowie (31-535), przy ul. Gęsia 8


1. Rezerwacja

 1. Rezerwacji hotelu w serwisie www.Hotel24H.com dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji, rezerwowanego miejsca w obiekcie noclegowym. Za skutki powstałe w wyniku podania błędnych danych przez Rezerwującego w Formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 2. Operator Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn (np. przerwy konserwacyjne, usuwanie zaistniałych nieprawidłowości i inne).
 3. Operator Systemu ma prawo do czasowego zawieszenia dostępu do serwisu www.Hotel24H.com na okres wymagany do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości lub zagrożeń.
 4. Zakończenie rezerwacji następuje w momencie dokonania przez Rezerwującego płatności drogą elektroniczną przy użyciu karty kredytowej (bądź przelewu z banków online), zapłatą na miejscu w obiekcie lub preautoryzacją przy użyciu karty kredytowej, jeśli taka możliwość jest udostępniona  i otrzymania mailem potwierdzenia rezerwacji (Voucher) z serwisu www.Hotel24H.com.

2. Warunki i formy zapłaty

 1. Jednostką płatniczą w systemie www.Hotel24H.com jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO przeliczane są wg średniego kursu NBP z dnia dokonania rezerwacji. Jakiekolwiek różnice kwotowe dotyczące płatności mogą być wynikiem rozbieżności wynikających z różnic kursowych transakcji realizowanych przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.
 2. Płatności w serwisie www.Hotel24H.com. Rezerwujący dokonuje w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej (VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club). Konieczne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich danych wymaganych w formularzu wraz z danymi dotyczącymi karty (typ, numer, data ważności), lub przelewów z polskich banków online (BPH, Nordea, mBank, Multibank, PKO Inteligo, Pekao24, BZWBK).
 3. Autoryzacja i rozliczenie odbywać się będą za pośrednictwem połączenia z centrum rozliczeniowym DotPay, zaszyfrowanego kluczem o długości 128 bitów.
 4. W przypadku braku wymaganej kwoty na karcie kredytowej Rezerwującego, rezerwacja nie może zostać zrealizowana.
 5. W przypadku gwarancji rezerwacji przy użyciu karty kredytowej (preautoryzacji) ,wszelkie ich dane wysyłane są bezpośrednio do obiektu. Operator nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych klienta. Wszelka odpowiedzialność za operacje wykonane na karcie spoczywa na obiekcie. Obiekt ma prawo do dowolnego formułowania warunków blokady i obciążania środków na karcie kredytowej klienta. Klient informowany jest o tych warunkach bezpośrednio przed dokonaniem rezerwacji jak i w voucherze, przychodzącym bezpośrednio po rezerwacji.


3. Usługi Dodatkowe

Za pozostałe usługi, zamówione bezpośrednio np. w hotelu (płatna telewizja, mini bar itp.) płatność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego, bezpośrednio w hotelu. Operator Systemu nie odpowiada za rozliczenia tychże usług pomiędzy Rezerwującym a Hotelem.


4. Potwierdzenie zamówionych usług (Voucher)

 1. System www.Hotel24H.com automatycznie wysyła potwierdzenie rezerwacji (Voucher) na wskazany w Formularzu Rezerwacyjnym adres e-mail (Wszystkie usługi realizowane za pośrednictwem serwisu www.Hotel24H.com są potwierdzane w trybie automatycznym).
 2. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało wszystkie dane dotyczące zamówionej usługi wraz z danymi Rezerwującego oraz wybranego obiektu.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia wymienionego w ppkt. 2 rezerwację uważa się za zakończoną.
 4. Rezerwujący na podstawie potwierdzenia, po wcześniejszym podaniu nazwiska, będzie mógł skorzystać z zamówionych usług.
  Voucher jest imiennym potwierdzeniem uprawniającym Rezerwującego do skorzystania z zamówionych usług.
 5. W przypadku nie otrzymania płatności za zamówioną usługę Voucher traci ważność.

5. Anulacja zamówionych usług (nie dotyczy preautoryzacji przy użyciu karty kredytowej oraz zapłaty na miejscu)

 1. Rezerwujący dokonuje anulowania wyłącznie za pośrednictwem opcji anulowania rezerwacji dostępnej w systemie www.Hotel24H.com w panelu użytkownika.
 2. Po anulowaniu rezerwacji, Rezerwujący otrzymuje potwierdzenie mailem o akceptacji dokonanej anulacji.
 3. O ile warunki rezerwacji poszczególnych ofert nie stanowią inaczej, w przypadku dokonania anulowania zamówionych usług w systemie www.Hotel24H.com Operator Systemu pobiera następujące opłaty:
  1. 5%, gdy rezygnacja nastąpi do 3 dni przed pierwszym dniem, w którym Rezerwujący miał rozpocząć korzystanie z zamówionej usługi.
  2. 100% kosztu pierwszego dnia pobytu, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 2 dni przed datą rozpoczęcia pobytu do dnia rozpoczęcia korzystania z zamówionej usługi przez Rezerwującego włącznie.
  3. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący zrezygnuje z zamówionej usługi poprzez wypełnienie i wysłanie formularza anulowania znajdującego się w systemie www.Hotel24H.com po pierwszym dniu planowanego rozpoczęcia korzystania z zamówionej usługi.
  4. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zamówionej usługi, bez dokonania wcześniejszego anulowania.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego.

6. Odpowiedzialność Operatora Systemu

 1. W przypadku, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z powodów zależnych od Operatora Systemu lub innych podmiotów , zobowiązuje się on dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został podany w Formularzu Rezerwacji.
 2. Operator Systemu zobowiązuje się do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego płatności za usługę - z wyłączeniem sytuacji określonych w ppkt 6 i 7 - w przypadku, gdy Rezerwujący nie wyrazi zgody na zaoferowaną realizację usługi o podobnym standardzie, realizacja tejże usługi okaże się niemożliwa do wykonania z innych niż określone w pkt 1 przyczyn, albo jej wykonanie będzie łączyło się z uiszczeniem dodatkowych opłat uznanych przez Operatora Systemu za nadmierne.
 3. Dokonany przez Operatora Systemu zwrot dokonanej przez Rezerwującego płatności za zamówione usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia wnoszone przez Rezerwującego z tytułu niewykonania usługi.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Operatora Systemu na konto bankowe podane przez Rezerwującego w Formularzu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
 5. Operator Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za chwilowe niedogodności występujące
  u podwykonawców (np. w hotelach), które spowodowane są np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu, klimatyzacji oraz za niedogodności wynikające z czasowego wyłączenia urządzeń spowodowanego np. naprawą lub konserwacją np. basenów kąpielowych lub innych urządzeń.
 6. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron i wynikających z działania siły wyższej, np. katastrofy żywiołowe, strajki, wybuch wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej w Formularzu Rezerwacji usługi zgodnie z umową, Operator Systemu jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu umowy.
 7. Dane osobowe
  Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Systemu, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.Hotel24H.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 8. Akceptacja warunków rezerwacji usług
  Rezerwujący, zaznaczając w Formularzu Rejestracji, że akceptuje zasady rezerwacji oświadcza, że zapoznał się z "Zasadami rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.


------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Rezerwacje dokonane w obiektach z bazy eTravel S. A.
I. DEFINICJE I POJĘCIA UŻYTE W UMOWIE:

ZAMÓWIENIE - dokument elektroniczny będący jedyną możliwą formą dokonania rezerwacji usługi w systemie www.hotel24h.com

REZERWACJA - przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Operatora Zamówienie usługi (np. miejsca noclegowego)

KLIENT - osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzystająca z usług Operatora za pośrednictwem www.hotel24h.com
 
OPERATOR - eTravel S.A. z siedzibą przy ulicy Woronicza 15, 02-625 Warszawa.

VOUCHER - dokument potwierdzający zawarcie Umowy / zamówienie usługi przez Klienta w serwisie www.hotel24h.com.  Dokument konieczny do okazania w Hotelu, w celu wykorzystania zamówionej usługi.

II. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków na jakich Operator świadczy usługę rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelach i innych obiektach oraz rezerwacji innych usług turystycznych na rzecz, i w imieniu Klienta.
2. Rezerwacja miejsc noclegowych dokonywana jest za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacyjnego dostępnego pod adresem www.hotel24h.com

III. REZERWACJA USŁUGI

1. Zakup miejsc noclegowych lub innych usług turystycznych odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia.
2. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Zamówienia, przy czym Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta Zamówienia.
3. Do Klienta należy upewnienie się, że Voucher potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie. W przypadku braku takiego dokumentu Klient winien natychmiast powiadomić o tym fakcie Operatora.
4. Operator nie gwarantuje pomyślnego dostarczenia dokumentu potwierdzającego rezerwację Klienta i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku Vouchera podczas zakwaterowania Klienta w Hotelu.

IV. CENY ZAWARTE W SYSTEMIE

1. Ceny zawarte w systemie www.hotel24h.com podawane są zawsze za pokój, apartament, lub inną jednostkę mieszkalną za noc. Ceny te zawierają zawsze podatek VAT.
2. Jeśli śniadanie jest w cenie jednostki mieszkaniowej, informacja o tym widoczna jest przy jej prezentacji.
3. Operator systemu informuje, a Klient akceptuje fakt, że ceny zawarte w systemie mogą ulec nagłej zmianie bez podawania przyczyn, przy czym Operator potwierdza, że cena przekazana Klientowi w momencie zakupu usługi (rezerwacji) w dokumencie potwierdzającym rezerwację jest ceną, którą Klient zapłaci za usługę. Operator nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat za dokonanie rezerwacji.

V. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE REZERWACJE - USŁUGI

PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA

Jedyną obowiązującą jednostka płatniczą w systemie www.hotel24h.com jest Polski Złoty (PLN). Ceny prezentowane dla Klienta w innej walucie (EURO, USD, GBP) są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu bankowego z dnia dokonania rezerwacji. Wszelkie różnice kwotowe dotyczące płatności dokonanej podczas procesu składania Zamówienia w stosunku do finalnego obciążenia wynikają tylko i wyłącznie z różnic kursowych transakcji dokonywanych przez centrum autoryzacji kart kredytowych lub bank Klienta. W systemie www.hotel24h.com możliwe są różne formy płatności w tym: karta kredytowa i przelew bankowy.

KARTA KREDYTOWA
1. Kwota równowartości usługi wyliczona w procesie składania Zamówienia jest automatycznie autoryzowana po wypełnieniu przez Klienta wymaganych danych za pośrednictwem eCard - centrum autoryzacji kart kredytowych przy użyciu szyfrowanego połączenia. Operator może blokować zautoryzowane środki do momentu potwierdzenia Zamówienia (do 7 dni roboczych od momentu ich autoryzacji).
2. Karta kredytowa Klienta zostaje obciążona w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Operatora.
3. Operator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy środki na koncie Klienta są niewystarczające na pokrycie kosztów lub wystawca karty kredytowej Klienta odmówi przeprowadzenia transakcji.

PRZELEW BANKOWY (formularz do pobrania)
System www.hotel24h.com umożliwia Klientowi uregulowanie należności za zamówioną usługę w formie przelewu bankowego przy spełnieniu następujących warunków:
1. Klient dokona płatności, a środki dotrą na konto Operatora w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia usługi.
2. W przypadku braku środków pieniężnych na koncie Operatora w terminie co najmniej 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia usługi, Operator ma prawo anulować zamówioną przez Klienta usługę z przyczyny braku zapłaty w terminie.
3. W momencie otrzymania środków pieniężnych Operator zobowiązuje się do natychmiastowego przesłania do Klienta potwierdzenia usługi wraz z Voucherem. W celu szybszego otrzymania potwierdzenia zamówionej usługi, Klient może przesłać dowód dokonania przelewu na numer faksu (48 22) 567 31 51 lub na adres e-mail rezerwacja@hotele.pl
4. Płatności należy dokonać na konto bankowe eTravel S. A. w Bank Pekao S.A. Nr rachunku.: 93 1240 1037 1111 0010 2405 8855. Do rozliczeń poza krajowych można zastosować następujący numer rachunku: (IBAN) PL 93 1240 1037 1111 0010 2405 8855 (BIC) PKOPPLPW.

PŁATNOŚCI W HOTELU
Jedyną obowiązującą jednostka płatniczą w systemie www.hotel24h.com jest Polski Złoty (PLN). Ceny prezentowane dla Klienta przy rezerwacji płatnej na miejscu są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu bankowego z dnia dokonania rezerwacji. Wszelkie różnice występujące pomiędzy płatnością dokonaną na miejscu w hotelu a widniejące na potwierdzeniu rezerwacji wynikają tylko i wyłącznie z różnic kursowych.

REZERWACJA NIEGWARANTOWANA
W przypadku dokonania takiej rezerwacji Klient nie jest zobowiązany do dokonania płatności w serwisie www.hotel24h.com  Rezerwacja zostanie dokonana bez kosztowo w wybranym przez Państwa Hotelu. Rezerwacja ta jest gwarantowana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym potwierdzeniu. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Państwa na miejscu w Hotelu. Faktura za pobyt zostanie wystawiona przez Hotel po dokonaniu płatności. W przypadku potrzeby późniejszego przyjazdu lub chęci zagwarantowania pobytu prosimy o kontakt bezpośrednio z Hotelem przed godziną określoną w potwierdzeniu. Prosimy o kontakt z Hotelem również w przypadku, jeśli nie będziecie mogli Państwo przyjechać i skorzystać z zamówionego pobytu.
UWAGA: Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Państwa w Hotelu do godziny określonej w potwierdzeniu. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.REZERWACJA GWARANTOWANA
W przypadku dokonania takiej rezerwacji Klient jest zobowiązany do podania danych szczegółowych karty kredytowej w celu zagwarantowania przez hotel rezerwacji. Dane szczegółowe karty kredytowej zostaną przesłane bezpośrednio do hotelu, w którym została dokonana rezerwacja. OPERATOR oraz  www.hotel24h.com nie obciąży karty kredytowej Klienta oraz nie wystawi faktury VAT. Za pobyt oraz wszystkie wykorzystane usługi Klient zapłaci na miejscu w hotelu. W celu zagwarantowania rezerwacji hotel może dokonać pre-autoryzacji karty kredytowej lub obciążenia karty kredytowej. Pre-autoryzacja polega na sprawdzeniu pokrycia i zablokowaniu na koncie Użytkownika karty kwoty przewidzianej transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji. Pre-autoryzacja lub obciążenia karty może nastąpić na kwotę równoważną pierwszej nocy planowanego pobytu w Hotelu bądź też całości kosztów związanych z planowanym pobytem w Hotelu. Wartość obciążenia zależna jest od rodzaju wybranej przez Klienta oferty. Rezerwacja taka jest gwarantowana przez Hotel przez całą noc. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Klienta hotel może wystawić rachunek za koszty noclegu określone w potwierdzeniu rezerwacji.

VI. FAKTURY VAT

1. Operator ma obowiązek wystawienia faktury w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia usługi w przypadku gdy płatność za zamówione usługi regulowana jest na konto Operatora (karta kredytowa, przelew, przelew firmowy).
2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Operator jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.
3. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił lub podał błędną informację dotyczącą danych firmowych do wystawienia faktury, Operator nie ma możliwości wystawienia lub zmiany faktury w terminie powyżej 7 dni od daty zakończenia usługi.

VII. USŁUGI DODATKOWE

Wszelkie usługi dodatkowe wykorzystane przez Klienta w Hotelu lub innym obiekcie (np. parking, koszty pralni, płatna telewizja, mini-bar i inne), nie zamówione w procesie składania Zamówienia oraz opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych wprowadzone decyzją władz miejskich muszą być pokryte przez Klienta bezpośrednio w Hotelu.

VIII. POTWIERDZENIE REZERWACJI - VOUCHER

System www.hotel24h.com udostępnia Klientowi dwa rodzaje usług z podziałem, ze względu, na ich dostępność:
1. Usługi ON-LINE - w przypadku, gdy Klient składa Zamówienie usługi dostępnej w czasie rzeczywistym (online), system natychmiast wysyła do Klienta, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie dokonania i realizacji rezerwacji oraz Voucher.
2. Usługi ON-REQUEST (Na zapytanie) - w przypadku, gdy Klient składa Zamówienie usługi dostępnej na zapytanie (on-request), która wymaga potwierdzenia jej przez Operatora, potwierdzenie takie następuje możliwie jak najszybciej, lecz nie dłużej niż w ciągu 24 godzin w dni robocze lub w ciągu 48 godzin w dni pozostałe, począwszy od momentu otrzymania przez Operatora zamówienia od Klienta.
3. Klient wraz z potwierdzeniem zamówionej usługi otrzymuje Voucher, który jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia w Hotelu, umożliwiającym wykorzystanie zamówionej usługi.
4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia wraz z wyborem formy płatności „przelew bankowy", Operator przesyła Klientowi Voucher, dopiero w momencie otrzymania wszystkich środków należących za zamówioną usługę na swoje konto.

IX. ZMIANA LUB ANULACJA ZAMÓWIONEJ USŁUGI

1. Zmian lub anulacji zamówionej usługi należy dokonywać telefonicznie :
Biuro Obsługi Klienta eTravel S.A
Poniedziałek-Piatek 9:00-19:00
Sobota 9:00-15:00
Telefon: 48 22 567 31 50
               48 22 567 31 51 

Infolinia: 48 801 080 807
Telefon alarmowy: 601 274 588

lub w formie e-mail: rezerwacja@hotele.pl

2. W celu swojej ważności wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Klienta muszą być potwierdzone przez Operatora pisemnie.
3. Jeśli warunki danej oferty nie stanowią inaczej, Operator dokona zmiany Rezerwacji bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Hotelu i konkretnej oferty. Operator gwarantuje przekazanie Klientowi takiej informacji w sposób przejrzysty i prosty w procesie składania Zamówienia. Nadrzędnymi warunkami anulacji są warunki zawarte w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku ich braku obowiązują Warunki Ogólne:
a) Operator nie pobiera żadnych opłat od Klienta w przypadku, gdy anulacja zamówionej usługi nastąpiła w terminie do 72 godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
b) Operator pobierze 100% kosztów pierwszego dnia rezerwacji, jeśli Klienta dokonuje anulacji zamówionej usługi w terminie poniżej 72 lub mniej godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
c) Operator pobierze 100% całości kosztów rezerwacji, jeśli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany dokonanych za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w systemie www.hotel24h.com .
d) Operator pobierze 100% całości kosztów rezerwacji w przypadku, gdy Klient nie wykorzysta zamówionej usługi w terminie (no-show).
5. W przypadku anulacji rezerwacji Operator zwraca należny Klientowi koszt, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty lub ogólnych Warunków Rezerwacji, na wskazane konto Klienta (przelew bankowy) lub wskazaną kartę kredytową wykorzystaną w procesie rezerwacji usług. Operator nie odpowiada za różnice wynikające z wahań notowań dziennych kursów walut.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane w systemie były zgodne z rzeczywistością.  Natomiast aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem obiektów hotelowych, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu.
2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Klientowi wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu.   Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi, w tym przypadku Operator zwróci Klientowi całość kosztów poniesionych przez Klienta. 
3. Całkowita odpowiedzialność Operatora nie może przekroczyć wartości usług zamówionych przez Klienta.
4. Dokonanie przez Operatora zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.

XI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Operator nie jest właścicielem prezentowanych w systemie www.hotel24h.com Hoteli, w związku z czym:
a. Operator nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez personel Hoteli.
b. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli dane zamieszczone w systemie www.hotel24h.com przekazane przez Hotel są różne od stanu faktycznego.
c. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem wolnych pokoi, a wynikają ze sprzedaży większej ilości miejsc noclegowych prze Hotel, niż on sam tych miejsc posiada.
d. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w Hotelu lub innym zarezerwowanym obiekcie, które wynikają np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń grzewczych, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp.
2. W przypadku działania tzw. „siły wyższej", niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, stan wojenny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

XII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu podczas wyjazdu oraz przesyłane do Operatora w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.
2. Brak informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas pobytu w Hotelu przez Klienta, przekazanej do Operatora w określonym terminie, może znacznie wpłynąć na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.
3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

XIII. DANE KLIENTA

Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji za pośrednictwem Operatora, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do firmy eTravel S.A. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa.

XIV. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI

Klient, który złożył zamówienie w systemie Operatora, zaznaczając w Zamówieniu rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z "Warunkami Rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

XV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie Operatorowi.
2. W przypadku gdy jeden z warunków traci swoją ważność, nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę pozostałych punktów niniejszych Warunków Rezerwacji.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Rezerwacji.

 

Nazwa obiektu
 
Mapa strony Rezerwacje grupowe dodaj do ulubionych powiadom znajomego reklama pomoc linki kontakt
Hotele w Warszawie Hotele Kraków Hotele Poznań Hotele Wrocław Hotele Gdańsk Hotele Łódź Hotele Szczecin